Brugervilkår

Opdateret den 24. april 2024

Disse brugervilkår for anvendelse af Reshopper (herefter benævnt ”Brugervilkår”) regulerer adgangen til og anvendelsen af applikationen benævnt ”Reshopper” og hjemmesiden ”www.reshopper.com” samt det indhold og den funktionalitet, jf. afsnit 3, der stilles til rådighed i forbindelse hermed (samlet benævnt ”Reshopper”).

Disse Brugervilkår gælder i forholdet mellem

Reshopper ApS CVR-nr.: 34711763 Inge Lehmanns Gade 10, 6. sal, 8000 Aarhus C, Danmark legal@reshopper.com

(Herefter benævnt “Selskabet”)

og

dig som bruger af Reshopper.

Med betegnelsen ”dig”, ”din” og ”du” sigtes der til enhver privat bruger af Reshopper uanset, om der er tale om en køber eller sælger.

I tilknytning til disse Brugervilkår gælder Selskabets privatlivspolitik for behandling af personoplysninger, og som er tilgængelig her.

Din adgang til og brug af Reshopper udgør din accept til at være bundet af Brugervilkårene samt privatlivspolitikken, som etablerer aftaleforholdet mellem dig og Selskabet. Det er hermed også en betingelse for enhver form for brug af Reshopper, at du accepterer at være bundet af Brugervilkårene og privatlivspolitikken.

Reshopper

Reshopper er en online platform, der formidler kontakt mellem private købere og sælgere af brugte varer til børn, bolig og mor. Reshopper må kun anvendes til køb og salg mellem private personer på et ikke-erhvervsmæssigt grundlag. Salg af nye/brugte varer, der er købt eller produceret med videresalg for øje og som har til formål at skabe økonomisk vinding for privatpersoner, anses i denne sammenhæng for at have et erhvervsmæssigt sigte.

Selskabet stiller den tekniske funktionalitet og hjælpemidler til rådighed, der formidler kontakten mellem køber og sælger. Det forhold, at Selskabet stiller Reshopper til rådighed, bevirker ikke, at Selskabet bliver part i det aftaleforhold, der måtte blive etableret mellem brugerne af Reshopper. De aftaler om køb og salg af en vare, der måtte blive indgået mellem brugerne via Reshopper, vedrører ikke Selskabet og Selskabet bliver således på ingen måde part i sådanne aftaler.

Ved enhver brug af Reshopper accepterer du, at der ikke kan rejses nogen former for krav mod Selskabet i relation til de aftaler, som du indgår med andre brugere via Reshopper.

Brugerne af Reshopper aftaler selv prisen for de varer, som den ene bruger forpligter sig til at levere til den anden bruger.

Brug af Reshopper og brugsret

For at kunne oprette dig på Reshopper, skal du være i stand til at indgå aftaler om de varer, som du eventuelt vil byde på eller udbyde til salg. Det betyder, at du som minimum skal være 15 år og have ret til at disponere over egne midler.

Reshopper tilbyder følgende medlemsabonnementer:

 • Reshopper Standard
 • Reshopper Plus Family

Følgende rettigheder indgår i de respektive medlemsabonnementer:

Reshopper Standard

 • Gratis profil
 • Køb varer
 • Sælg varer

Reshopper Plus Family

 • Billigere fragt
 • Spar 15% på overskudsvarer
 • 30 credits/md (normalpris: 39 DKK)
 • Billigere servicegebyr
 • Ingen reklamer i app
 • Søgeprioritering

Det betalte medlemsabonnement giver dig adgang til at anvende Reshopper med de deri forbundne rettigheder for køb og salg af varer. Selskabet forbeholder sig retten til at ændre disse rettigheder i overensstemmelse med afsnit 8.

Når du opretter en bruger på Reshopper, vil du blive bedt om at indsende visse personoplysninger til Selskabet. Disse oplysninger kan bl.a. omfatte dit navn, adresse, alder, telefonnummer, e-mailadresse, betalingsoplysninger. Bemærk, at du er forpligtet til at sørge for, at disse oplysninger altid er korrekte og ajourførte.

Ved at oprette en brugerkonto på Reshopper indestår du for, at:

 • være fyldt 15 år ved din oprettelse;
 • du ikke vil anvende Reshopper til erhvervsmæssigt brug eller i andet kommercielt formål;
 • overholde Brugervilkårene;
 • overholde lokale regler og love inkl. love for adfærd online;
 • indsendte brugeroplysninger er korrekte;

Ved din accept af disse Brugervilkår bevilliger Selskabet dig en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-underlicenserbar, genkaldelig og ikke-overdragelig licens til at bruge Reshopper i den til enhver tid tilgængelige version og i overensstemmelse med Brugervilkårene. Herved forstås, at din adgang og brug af Reshopper er personlig og ingen andre må således benytte din bruger til at købe eller sælge varer via Reshopper.

Du må ikke foretage (herunder forsøge at foretage) nogen af de nedenfor nævnte handlinger:

 • kopiere, reproducere, ændre eller skabe afledte værker baseret på, distribuere, licensere, lease, sælge, videresælge, overføre, transmittere eller på anden vis udnytte de tjenester, der er indeholdt i Reshopper, bortset fra som udtrykkeligt tilladt af Selskabet i medfør af Brugervilkårene;
 • dekompilere, foretage ”reverse engineering” på eller demontere tjenesterne indeholdt i Reshopper med undtagelse af som tilladt ifølge præceptiv lov;
 • “spejle” eller “frame” nogen del af tjenesterne i Reshopper;
 • foranledige eller lancere noget program eller script med henblik på “scraping”, indeksering, “surveying”, eller på anden vis foretage “datamining” af nogen del af tjenesterne i Reshopper eller urimeligt bebyrde eller hindre drift og/eller funktion af nogen del af tjenesterne i Reshopper;
 • forsøge at opnå uautoriseret adgang til eller hæmme nogen del af tjenesterne i Reshopper eller dets relaterede systemer eller netværker.

MitID-validering

Reshopper tilbyder muligheden for at MitID-validere ens brugerprofil. Det er nemt og hurtigt og du behøver kun at gøre det én gang.

Reshopper kan i konkrete tilfælde kræve, at en brugerprofil bliver MitID-valideret, og kan i visse tilfælde forbeholde sig retten til at deaktivere brugerprofiler og eventuelt indhold, indtil MitID-validering er gennemført.

Oprettelse af annonce

Når du opretter en annonce på Reshopper, vil du blive bedt om at indsende visse oplysninger om den vare, som du vil sælge. Disse oplysninger kan bl.a. omfatte pris, størrelse, billeder samt en beskrivelse af varen. Du skal være opmærksom på, at indholdet af dine annoncer vil være enhver aktivitet eller kommunikation, der foretages i forbindelse med handlen, skal ske i overensstemmelse med såvel dansk lovgivning som Selskabets regler i øvrigt, som beskrevet i Brugervilkårene.

Selskabet har ret til alle oplysninger og alt materiale, som du uploader eller indsender til Reshopper. Selskabet kan således anvende alle oplysninger og materiale til at markedsføre dine varer på Reshopper.

Med mindre at du har et aktivt Reshopper Plus abonnement, må du kun anvende Reshopper til at sælge brugte varer til børn, bolig eller mor.

Det er ikke tilladt at anvende Reshopper til at sælge dyr eller kopivarer.

Du må ikke anvende Reshopper til at henvise til eller markedsføre tjenester og ydelser, der konkurrerer med eller på anden vis er sammenlignelige med Reshopper. Det gælder både tilsvarende online portaler samt fysiske butikker, stande på loppemarkeder, markedspladser, lagersalg, mv.

Ved at oprette en annonce indestår du for, at:

 • du vil sælge varen til den udbudte pris og ikke opfordre til “budkrig”;
 • at du vil besvare alle henvendelser vedrørende varen indenfor rimelig tid;
 • varen opfylder de anprisninger og beskrivelser, som du har uploadet eller indsendt til Reshopper;
 • du har alle rettigheder, som er nødvendige til at uploade eller indsende det pågældende indhold;
 • din oprettelse af annoncen ikke sker på et erhvervsmæssigt eller andet primært kommercielt grundlag med økonomisk vinding for øje;
 • materialet eller de oplysninger, som du uploader eller indsender er rigtige og ikke udgør 1) en overtrædelse, et misbrug eller en krænkelse af nogen tredjeparts rettigheder, 2) rettigheder beskyttet fra offentlig omtale eller databeskyttelse, 3) eller som på anden vis vil resultere i brud på nogen gældende lov eller bestemmelse samt disse Brugervilkår.
 • Overtrædelse af Reshoppers vilkår kan i sidste ende føre til bortvisning fra markedspladsen.

Vi anbefaler, at du gennemgår vores FAQ for yderligere information.

Indgåelse af aftaler

Ved køb og salg af varer finder aftalelovens regler anvendelse. Det betyder, at hvis du som køber afgiver et tilbud om at købe en vare, er dit tilbud overfor sælger bindende. Modsat vil din accept som sælger tilsvarende være bindende over for køber. Hvad enten du som køber eller sælger indgår aftaler via Reshopper, er du dermed forpligtet til at udføre dine forpligtelser i overensstemmelse med den indgået aftale, herunder at sælge, modtage betaling, samt overdrage det solgte til køber til den aftalte pris.

Ved at indgå aftaler om køb/salg af varer indestår du for:

 • at du vil sælge/købe varen til den aftalte pris, herunder snarest muligt aftale tidspunkt for afhentning;
 • at du som sælger vil oplyse øvrige tilbudsgivere om, at varen er blevet solgt, fx ved snarest muligt markere varen som solgt.

Alle varer skal som udgangspunkt afhentes på sælgers bopælsadresse eller tilsvarende, fx sælgers arbejdsplads, medmindre de services vedrørende levering som tilbydes via Reshopper er anvendt.

Køberbeskyttelse

Hvis der er foregået svindel eller uoverensstemmelser i en handel, som er lavet med køberbeskyttelse i Reshoppers handelssystem, og det ikke kan løses mellem køber og sælger, så vil Reshoppers support gå ind i sagen. Hvis der gives medhold til køber, dækker Reshopper op til 100% af varens værdi, dog maks 1000 kr.

Konflikter i forbindelse med handler

Som køber eller sælger har du mulighed for at kontakte Reshopper Support, hvis du oplever problemer med en afsluttet handel. Hvis varen ikke lever op til beskrivelsen, eller hvis der opstår andre problemer med sælgeren, er det nødvendigt, at du først kontakter sælgeren og forsøger at finde en løsning. Hvis dette ikke skaber afklaring i sagen, kan du henvende dig til Reshopper Support ved at klikke på køberbeskyttelses-knappen senest 3 dage efter modtagelsen af varen. Der skal indsendes minimum 3 billeder eller videoer af problemet med varen, for at Reshopper kan vurdere sagen.

Reshopper forbeholder sig retten til ikke at gribe ind i handlen, medmindre indberetteren først har forsøgt at løse problemet med den anden part, eller hvis de angivne frister ikke er blevet overholdt. Derudover er det ikke tilladt at forsøge at rette fejlen på varen, medmindre dette er aftalt med sælgeren, før sagen rapporteres. Hvis fejlen forsøges rettet, eller hvis varen sælges igen på Reshopper, forbeholder vi os retten til at afvise sagen.

Når en henvendelse sendes til Reshopper via køberbeskyttelses-knappen oprettes dialogen direkte på handlen, som sagen vedrører. Hvis betalingen tilbageholdes på grund af en sikkerhedskontrol, vil den forblive tilbageholdt, indtil der er truffet en afgørelse i sagen. Hvis sælgeren får medhold, vil betalingen blive frigivet umiddelbart efter afgørelsen. Hvis køberen får medhold, vil beløbet blive tilbageført til køberen, når betingelserne for tilbagebetaling. Hvis der 3 gange inden for 3 måneder har været sager mod samme sælger, så vil Reshopper vurdere om profilen skal have lov til fortsat at være aktiv.

Hvis vi konstaterer, at køberbeskyttelsen bliver misbrugt – for eksempel ved gentagne grundløse klager – forbeholder Reshopper sig retten til at udelukke brugeren fra den del af handelssystemet, som er dækket af køberbeskyttelsen.

Tilbagebetaling og ansvar

Køber: Hvis du som køber får medhold i en sag vedrørende en handel gennem Reshopper, vil du modtage tilbagebetaling direkte fra Reshopper. Pengene vil blive tilbageført så hurtigt som muligt i tilfælde af manglende modtagelse af varen. Hvis varen har væsentlige mangler, vil tilbagebetalingen ske, når varen enten er returneret til sælgeren eller indsendt til Reshopper, medmindre andet er aftalt med Reshopper Support. Hvis sælgeren pålægges erstatningsansvar, vil Reshopper overtage kravet mod sælgeren om ansvar. Sælgeren vil blive opkrævet det beløb, der er udbetalt i handlen, samt omkostningerne til den oprindelige porto. Ved gentagne sager mod samme sælger, har Reshopper mulighed for at udelukke sælgeren fra platformen.

Sælger: Som sælger skal du give en nøjagtig og udtømmende beskrivelse af dine varer i dine annoncer, og du er ansvarlig for eventuelle fejl, udeladelser eller misledende oplysninger i dine beskrivelser. Varemærker eller andre angivelser af oprindelse eller fabrikat i varebeskrivelsen skal være korrekte og må ikke vildlede andre brugere.

Reshopper forbeholder sig retten til at tilbageholde udbetalingen, og såfremt beløbet er udbetalt, opkræve beløbet, i tilfælde af fejl, udeladelser eller misledende oplysninger. Reshopper forbeholder sig derudover retten til at udelukke sælger fra platformen, hvis reglerne brydes flere gange.

Hvis en køber får medhold i en sag, og handlen skal returneres, skal sælgeren medvirke til returnering og modtagelse af varen, samt give tilbagebetaling af transaktionen, inklusive varens pris og de tilhørende fragtomkostninger.

Uanset om du er køber eller sælger i en sag, er du forpligtet til at efterleve de afgørelser, som Reshoppers Support træffer. Hvis en afgørelse medfører et krav om tilbagebetaling, skal tilbagebetalingen ske straks efter Reshopper's anvisninger. Reshopper vil straks tilbagebetale den part, der får medhold i sagen, og derefter overtage betalingskravet mod den part, der ikke får medhold. Manglende vilje til at efterkomme en afgørelse kan medføre suspendering af profilen og/eller bortvisning fra Reshopper.

Reshopper er ikke ansvarlig for kvalitet, sikkerhed eller lovlighed af de varer, som indgår i private handler, om en varebeskrivelse er sand eller nøjagtig, hvorvidt sælgeren har vilje og evne til at levere og sælge disse varer, eller hvorvidt køberen har vilje og evne til at betale herfor.

I særlige tilfælde, hvor Reshopper har begrundet mistanke om at køber og sælger samarbejder om at manipulere køberbeskyttelsen og dermed snyde Reshopper i håb om at få en erstatning udbetalt, vil Reshopper kunne afvise sagen, samt udelukke brugerne fra Reshoppers platform.

Udvis respekt når du bruger Reshopper

Når du bruger Reshopper, skal du opføre dig ordentligt og respektere andre brugeres privatliv.

Du må derfor bl.a. ikke uploade eller indsende krænkende materiale eller oplysninger som overfor andre kan være ærekrænkende, injurierende, hadefuldt, voldeligt, obskønt, pornografisk, ulovligt eller på anden vis fornærmeligt.

Selskabet kan, men er ikke forpligtet hertil, gennemgå, overvåge eller fjerne materiale og oplysninger, som er uploadet eller indsendt af dig. Selskabet forbeholder sig retten til – uden yderligere ansvar eller varsel – at slette annoncer og indhold, som Selskabet vurderer ikke overholder Brugervilkårene.

Selskabet opfordrer sine brugere til at anmelde krænkende materiale, m.v. samt produkter eller profiler, der fremstår som forfalskninger eller mistænksom adfærd.

Opsigelse eller ophævelse af dit abonnement

Dit abonnement løber indtil det opsiges i overensstemmelse med reglerne i dette afsnit.

Du kan til enhver tid opsige dit abonnement ved at slette din bruger via Reshopper. Bemærk at du ikke opsiger dit abonnement ved blot at slette applikationen fra dit it-udstyr.

Hvis du opsiger dit Reshopper Plus abonnement vil opsigelsen først træde i kraft på dagen for den sidste dag i den aktuelle abonnementsperiode. Du opnår herefter en Reshopper Standard (gratis) bruger, medmindre har har valgt helt at slette din bruger. Bemærk, at du ikke modtager forudbetalte abonnementsafgifter retur, selvom du opsiger dit Reshopper Plus abonnement inden udgangen af ​​abonnementsperioden, medmindre andet er fastsat ved lov.

Selskabet kan – uden nogen særlig anledning og alene efter Selskabets eget valg – opsige dit abonnement til ophør ved udgangen af abonnementsperioden for din bruger.

Selskabet kan uden yderligere ansvar vælge at ophæve dit abonnement omgående – uden yderligere ansvar eller varsel – hvis Selskabets vurderer, at du overtræder Brugervilkårene.

Konsekvensen af et ophør (uanset årsag) er, at du ikke længere må benytte Reshopper og at dine oplysninger som du har uploadet, herunder annoncer, billeder, beskrivelser, mv. vil blive slettet i overensstemmelse med Selskabets interne retningslinjer.

Betaling

Med mindre du har et Reshopper Plus abonnement, er det gratis at være bruger og anvende Reshopper.

Hvis du har et Reshopper Plus abonnement, vil Selskabet forud for en ny abonnementsperiode automatisk opkræve abonnementsafgiften via den betalingsform, du angav ved registreringen af ​​abonnementet, medmindre du forinden har opsagt dit abonnement. Ethvert køb vil være effektiv, når behandlingen af ​​din betaling er gennemført. Herefter kan du begynde at bruge de tjenester, der leveres i henhold til abonnementet.

Reshopper forbeholder sig retten til at ændre prisen for alle Reshopper abonnementer fra tid til anden. Hvis vi ændrer abonnementsprisen vil vi kommunikere disse prisændringer til dig. Prisændringer vil træde i kraft ved starten af ​​den næste abonnementsperiode efter datoen for prisændringen. Ved fortsat at bruge abonnementet efter prisændringen træder i kraft, accepterer du den nye pris.

Du har selv ansvaret for at dine betalingsoplysninger er korrekte. Modtager vi ikke din abonnementsbetaling vil dit abonnement bliver lukket ned og du vil ikke kunne anvende de funktionaliteter og rettigheder, som følger heraf.

Fraskrivelse af fortrydelsesret

Dette afsnit gælder særligt for betalende abonnementstjenester.

Når du tilmelder dig en betalende abonnementstjeneste, fx Reshopper Plus, anmoder du Selskabet om straks at påbegynde levering af digitalt indhold til dig, hvorefter den 14-dages fortrydelsesretten ikke længere er gældende. Du anerkender og accepterer, at din betaling er for levering af digitalt indhold for hele abonnementsperioden, og at du ikke vil være berettiget til at fortryde købet eller modtage tilbagebetaling.

Dette forbehold gælder også i tilfælde af, at din tilmelding og betaling af abonnement er gennemført, selvom du efterfølgende oplever situationer, som Selskabet ikke har indflydelse på, herunder, men ikke begrænset til, fejlleveringer, mislykkede bud på varer, hvor sælger ikke accepterer din anmodning, eller at en vare er udsolgt, og hvor Selskabet ikke har kontrol over disse omstændigheder. Du forstår og accepterer, at Selskabet ikke påtager sig ansvar for sådanne situationer og ikke vil kunne tilbyde refusion eller erstatning i disse tilfælde.

Øvrige servicevilkår for abonnement

Ved at acceptere de generelle Brugervilkår for abonnementet, indvilliger du samtidig i de eksisterende servicevilkår for abonnementet, som omfatter: Efter tilmelding vil der blive sendt en kvittering til din e-mail. Såfremt dit betalingskort udløber vil der blive fremsendt e-mail med link til fornyelse af kortoplysninger. Ved tilmelding til automatisk trækning giver du tilladelse til at gemme samtlige nødvendige betalingskortsoplysninger til brug for automatisk debitering af dit betalingskort. Alle priser er inklusiv 25% dansk moms med mindre andet er oplyst.

Gavekort

Generelt om gavekort: Et Reshopper gavekort kan bruges til køb af secondhand-varer i handler mellem private i vores Reshopper app samt køb af overskudsvarer i vores Reshopper app og butikker (find butikker her). Gavekortet kan lige nu ikke bruges til at købe digitale produkter som Credits og Plus Family abonnement.

Betaling og levering af gavekort: Gavekort kan købes i vores Reshopper butikker. Fra foråret 2024 vil det også være muligt, at købe online på Reshopper.com/gavekort og i Reshopper appen.

Gyldighed af gavekort og tilgodebevis: Gavekort eller tilgodebevis er gyldigt i 1 år fra købsdatoen/udstedelsesdatoen. Udstedelsesdatoen vil være synlig på gavekort eller tilgodebevis.

Køb med gavekort og tilgodebevis i en privat handel: Anvender du et gavekort i en privat handel, reserveres pengene, når buddet afgives. Overstiger købsbeløbet gavekortets værdi, kan det kombineres med andre betalingsmetoder.

Returnering af varer købt med gavekort: Hvis du ønsker at returnere varer, der er købt med et gavekort i en af vores butikker, vil du få refunderet det beløb, du har betalt med gavekortet, i form af et nyt gavekort/tilgodebevis. Varer som er købt i en handel med en privat sælger, refunderer vi ikke. Læs mere om private handler her.

Annullering og refundering ved brug af gavekort i en privat handel: Hvis sælger og køber ikke får færdiggjort handlen i forbindelse med at buddet udløber, sælger afviser, eller på anden vis bliver annulleret efter retningslinjerne vil pengene blive returneret på gavekortet. Eller hvis pakken ikke indleveres eller bliver væk i forbindelse med fragten, vil beløbet, der er trukket fra gavekortet, blive returneret til gavekortet. Det samme gælder ved et online køb fra Reshopper butik via appen. Ved spørgsmål kontakt support@reshopper.com

Indløsningsret og fortrydelsesret: Når du køber et gavekort i en fysisk Reshopper butik eller online via Reshoppers app eller web har du i henhold til dansk lovgivning 14 dages fortrydelsesret, hvor du kan annullere dit køb af et gavekort og få det fulde beløb refunderet. Ønsker du at gøre brug af din fortrydelsesret på den ordre, hvor du har købt gavekort, skal du kontakte support@reshopper.com. Hvis gavekortet er udstedt gratis - for eksempel sponsorat, velgørenhed, konkurrence eller led i en reklamekampagne, er gavekortet vederlagsfrit og kan ikke kræves refunderet eller udbetalt eller ombyttet til kontanter.

Videresalg og præmiegavekort: Gavekort fra Reshopper må ikke videresælges i kommercielt øjemed.

Har du fået en gave, som er købt via Reshopper? Hvis du har fået en gave, kan du vælge at bytte den i en Reshopper butik. Ønsker du at returnere, får du mulighed for at vælge et tilgodebevis.

Begrænset ansvar: Reshopper kan ikke holdes ansvarlige for gavekort, der bliver væk, tabt, glemt, stjålet, inaktiveret eller beskadiget. Betragt gavekort og tilgodebeviser som kontanter. Indehaveren af det udstedte gavekort er alene ansvarlig for at opbevare gavekortet på passende vis, indtil det tilføjes af en bruger. Gavekort er ihændehaverbeviser, hvilket betyder, at det kan bruges af alle, der har det i hænde.

Ejerskab til Reshopper

Selskabet ejer alle rettigheder til Reshopper. Din anvendelse af Reshopper giver dig ingen rettigheder hertil udover de rettigheder, der fremgår af disse Brugervilkår.

Selskabets ansvar og begrænsning heraf

Din brug af Reshopper er på eget ansvar. Reshopper, herunder de tjenester, der stilles til rådighed med Reshopper leveres som ”de fremgår og forefindes” og ”som de er til rådighed”. Selskabet fremsætter ingen garantier eller erklæringer vedrørende pålideligheden, kvaliteten, egnetheden eller tilgængeligheden af Reshopper eller af nogen brug af Reshopper. Selskabet påtager sig på intet tidspunkt ansvaret for brugernes adfærd, opførsel, handlinger, information, beskrivelser, eller garantier foretaget i forbindelse med, før eller efter, transaktioner foretaget på Reshopper. Selskabet kan på intet tidspunkt drages til ansvar i henhold til, og vil ikke tiltræde, forpligtelser for brugere, hvis en af parterne har brudt sine forpligtelser. Selskabet er ikke ansvarlig for at kontrollere ægtheden af hverken brugere eller de varer, der sælges på Reshopper.

Selskabet kan til ethvert tidspunkt ændre, suspendere eller afbryde ethvert aspekt af Reshopper, herunder tilgængeligheden til enhver funktion, database og/eller indhold, der gives adgang til ved brug af Reshopper. Selskabet kan også begrænse visse funktioner og tjenester eller begrænse din adgang til dele af eller hele Reshoppers tjenester uden ansvar. Hvor disse ændringer eller suspensioner vil udgøre en afslutning af servicen, kan Selskabet vælge at tilbagebetale en andel af din abonnementsbetaling.

Selskabet er på intet tidspunkt ansvarlig for eventuelle skader, ansvar eller tab, der udspringer af din brug af eller tiltro til Reshopper eller de heri indeholdte tjenester eller nogen transaktion eller noget forhold mellem dig og andre brugere af Reshopper.

Du indvilliger i at skadesløsholde og fritage Selskabet for ethvert ansvar og/eller tab som følge af dit brud på eller krænkelse af disse Brugervilkår.

Overdragelse af rettigheder til tredjemand

Ved din accept af disse Brugervilkår accepterer du, at Selskabet kan overdrage Selskabets rettigheder, herunder dit samtykke til behandling af dine personoplysninger samt din brugerkonto med dertilhørende annoncer, billeder, mv og Selskabets forpligtelser i henhold til Brugervilkårene til en eventuel ny leverandør, fx i forbindelse med et salg af Reshopper, fusion eller spaltning af Selskabet med en anden virksomhed.

Klageadgang og konfliktløsning

Ønsker du at indgive din klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, kan det ske via hjemmesiden wwww.forbrug.dk/klagemuligheder/.

Du kan også anvende EU-Kommissionens online klageportal ODR via hjemmesiden www.ec.europa.eu/odr/. Ved indgivelse af klage via ODR-portalen skal du angive vores E-mail legal@reshopper.com som kontaktadresse.

Hvis du ønsker at indgive klage, håber vi, at du vil kontakte os først, således at vi kan drøfte sagen og forhåbentlig finde en løsning.

Disse Brugervilkår er underlagt Dansk ret, herunder for spørgsmål om Brugervilkårenes eksistens og gyldighed. Dansk international privatret, der henviser til fremmed ret, finder ikke anvendelse. Værneting for en eventuel retssag er Retten i Aarhus, jf. dog reglerne om forbrugerværneting ved fjernsalg, jf. retsplejelovens § 244.

Kommunikation og nyhedsbrev

Hvis du har samtykket heri, deler Selskabet dine oplysninger med tredjeparter til markedsføringsformål.

Har du ved oprettelsen accepteret at modtage relevant kommerciel kommunikation fra Selskabet og vores partnere, vil du via digitale kommunikationskanaler, herunder e-mail, SMS, internt i Reshoppers app, push-meddelelser på dine elektroniske enheder eller telefonopkald kunne modtage henvendelser.

Hvis du ønsker at afmelde nyhedsbrevet og andre push-beskeder, kan du gøre det ved at følge linket i det modtagne nyhedsbrev eller via din Reshopper kontos indstillinger. Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger til brug for markedsføring samt dine rettigheder i vores privatlivspolitik.

Beskeder af ikke kommerciel karakter vedrørerende din Reshopper konto samt køb og salg af varer vil altid blive fremsendt (typisk via e-mail).

Ændring af betingelserne

Selskabet forbeholder sig retten til at ændre Brugervilkårene med et rimeligt varsel. Ændringer vil blive varslet via Reshopper. Det er dit ansvar at gennemgå Brugervilkårene fra tid til anden for at se, om de er blevet ændret. Hvis du fortsætter med at bruge Reshopper efter ikrafttrædelsen af ændrede Brugervilkår, betyder det, at du accepterer vores opdaterede Brugervilkår. Ønsker du ikke at acceptere disse ændringer, skal du opsige dit abonnement og slette din bruger.

Henvendelser til selskabet

Alle henvendelse vedrørende Reshopper skal ske via de anviste adgange via Reshopper applikationen eller ved at sende en mail til legal@reshopper.com