logo

Vilkår for brug af Reshopper Business

Opdateret den 7. maj 2020

1. Parter

 1. Parterne er Reshopper ApS, Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus, CVR.nr. 34711763 (herefter “Reshopper”) og enhver virksomhed, som opretter en konto og abonnement til Reshopper Business (herefter ”Forretningen”) og accepterer disse vilkår for brug af Reshopper Business (herefter ”Vilkår”) . Hver for sig benævnes Reshopper og Forretningen som “Part” og tilsammen “Parterne.”

 2. Forretningen skal være en registreret virksomhed med et CVR-nummer for at kunne oprette en konto og et abonnement til Reshopper Business.

2. Aftalegrundlag

 1. Nærværende Vilkår udgør sammen med Reshoppers til enhver tid gældende privatlivspolitik og de almindelige brugervilkår det samlede aftalegrundlag mellem Parterne (herefter ”Aftalen”). Aftalen træder i kraft, når Forretningen har accepteret Aftalen samt oprettet konto til Reshopper Business. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem disse Vilkår og Reshoppers almindelige brugervilkår, har disse Vilkår forrang.

 2. Forretningens brug af Forretningens konto og abonnement er i hele Aftalens løbetid underlagt den til enhver tid gældende version af Aftalen, og Reshopper er berettiget til at opdatere Aftalen på ethvert tidspunkt i Aftalens løbetid.

3. Abonnement

 1. For at benytte Reshopper Business, skal Forretningen oprette abonnement på Reshopper Business.

 2. De enkelte features i abonnementet, kan med 1 måneds varsel ændres af Reshopper.

 3. Abonnementet løber automatisk for en måned ad gangen og starter på den kalenderdag, hvor Forretningen oprettede sit abonnement (herefter "Månedlig Abonnementsperiode").

 4. Abonnementet løber frem til udgangen af den Månedlige Abonnementsperiode, hvor Forretningen afmelder sit abonnement, hvorefter Aftalen vil ophøre, jf.

nærmere afsnit 11.

 1. Det er tilladt at have maksimalt 500 aktive annoncer ad gangen.

4. Annoncering

 1. Ved oprettelse af annoncer opnår Reshopper ret til at markedsføre annoncen på Reshoppers platform i enhver henseende, jf. pkt. 9.

 2. Ved oprettelse af en annonce indestår Forretningen for, at varen, der annonceres for, opfylder de anprisninger og beskrivelser, som fremgår af annoncen.

 3. Det er ikke tilladt at anvende Reshopper til at annoncere med salg af dyr eller kopivarer.

 4. Reshopper må på et hvilket som helst tidspunkt i Aftalens løbetid fjerne eller afslå at oprette eller linke til en annonce, som efter Reshoppers opfattelse er krænkende, herunder ærekrænkende, vildledende, ulovlig, uanstændig, obskønt, som ikke lever op til Reshopper tekniske krav eller på anden måde er i strid med Reshoppers retningslinjer for god annoncering.

5. Betaling af abonnement

 1. Betaling af abonnement og tillægsydelser sker hver måned på den kalenderdag, hvor Forretningen oprettede sit abonnementet (herefter "Betalingstidspunktet"). Betalingen dækker Forretningens abonnement for den næste periode.

 2. Betaling foregår ved betaling fra det betalingskortoplysninger, som Forretningen indtaster, når Forretningen opretter sin konto.

6. Håndtering af kundens betaling

 1. Reshopper håndterer betalingen mellem kunden og Forretningen.

 2. For håndtering af betalinger, mv. pålægger Reshopper et servicegebyr på kundens totale betaling inkl. eventuelt fragtomkostninger. Dette servicegebyr betales af Forretningen og modregnes i udbetalingen til Forretningen, jf. pkt. 6.3.

 3. Reshopper foretager én gang om ugen udbetaling til Forretningen for solgte varer, til den af Forretningen oplyste bankkonto.

7. Fragt

 1. Hvis en vare skal sendes til en kunde, skal Forretningen benytte sig af Reshoppers fragtløsning. Forretningen må på intet tidspunkt benytte sig af andre fragtløsninger.

 2. Så snart en pakke er indleveret til forsendelse hos den af Reshopper angivne fragtleverandør, er Forretningen sikret betaling for pakkens indhold, selvom pakken skulle bortkomme. I det usandsynlige tilfælde at en pakke skulle bortkomme håndterer Reshopper erstatning til kunden. Værdien af pakkens indhold svarer til den aftalte pris for varen.

8. Indeståelser og begrænsninger

 1. Forretningen indestår for, at Forretningen i Aftalens løbetid, har retten til at indgå i og udføre de forpligtelser som denne Aftale pålægger Forretningen.

 2. Forretningen indestår for i Aftalens løbetid at leve op til den lovgivning, der gælder for Forretningen, herunder markedsførings- og forbrugerbeskyttelseslovgivning samt Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (GDPR) og Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven), idet Forretningen er ansvarlig for de brugeres persondata, som tilgår Forretningen via dennes annoncer.

9. Ansvar

 1. Forretningen er ansvarlig for sine annoncer og annoncerede produkter, og er i tilfælde af brud på Aftalen eller enhver relevant lovgivning ansvarlig efter dansk rets almindelige regler.

 2. Ingen af Parterne er ansvarlige for indirekte tab samt tab af produktion, manglende salg, tab af omsætning eller tab af data.

 3. Reshoppers ansvar er i enhver henseende begrænset til det samlede beløb, som Forretningen har betalt i abonnement for tre måneders periode, som ligger umiddelbart forud for den erstatningspådragende begivenhed. Parterne er indforstået med nærværende begrænsning af ansvaret herunder at ansvaret er fastsat ud fra størrelsen af Forretningens abonnementsbetaling til Reshopper og Reshoppers ydelser til Forretningen under Aftalen.

 4. Reshopper påtager sig ikke ansvar for, at Reshoppers platforme kører uden afbrydelser i driften eller for funktionalitet og svartider i IT-systemet. Hvis Forretningen oplever uhensigtsmæssigheder i IT-driften henvises til support@reshopper.com

10. Licens og intellektuelle rettigheder

 1. Forretningen giver Reshopper en ikke-eksklusiv, licensfri og ubegrænset ret til at bruge og fremvise produkter, produktkoder, billeder, indhold samt firmalogo, som er leveret/uploadet af Forretningen (herefter "Forretningens Materiale") på Reshoppers platforme i den form som Forretningens Materiale er leveret i, dog eventuelt med nødvendige formatændringer for at kunne vise Forretningens Materiale på Reshoppers platforme.

 2. Forretningen bevarer ejerskab, rettigheder og adkomst til alle intellektuelle rettigheder, som er knyttet til Forretningens Materiale.

 3. Reshopper bevarer ejerskab, rettigheder og adkomst til alle intellektuelle rettigheder og know-how på Reshoppers platforme samt til de af Reshopper leverede tjenesteydelser.

 4. Det er Forretningens ansvar at sikre, at Forretningen til enhver tid har samtlige rettigheder til fremvisning af Forretningens Materiale og salg af Forretningens produkter og/eller tjenesteydelser. Reshopper påtager sig intet ansvar for tredjemands rettigheder og forretningen skal skadesløsholde Reshopper for ethvert krav, der måtte blive fremsat mod Reshopper af tredjemand herom.

11. Opsigelse og Ophør af Aftalen

 1. Forretningen kan til enhver tid opsige Aftalen til udgangen af en Månedlig Abonnementsperiode. Forretningens konto slettes straks efter Aftalens ophør.

 2. Reshopper kan til enhver tid opsige Aftalen ordinært med en måneds varsel til udgangen af en Månedlig Abonnementsperiode uden at skulle begrunde opsigelsen nærmere. Når opsigelsesperioden udløber har Forretningen ikke længere adgang til sin konto.

 3. Reshopper har ret til uden varsel at ophæve Aftalen eller slette eller blokere Forretningen eller specifikke annoncer fra Reshoppers platforme, hvis Forretningen efter Reshoppers skøn har misligholdt Aftalen eller gældende lovgivning.

 4. I mindre grove tilfælde end omtalt i pkt. 10.3 kan Reshopper opsige Aftalen til ethvert tidspunkt med femten (15) kalenderdages skriftligt varsel. Det kan f.eks. være i følgende tilfælde:

  • Reshopper skønner, at Forretningens misligholdelse af Aftalen eller gældende lovgivning er af en sådan karakter, at den skal udbedres eller afhjælpes af Forretningens. Reshopper skal i den skriftlige opsigelse angive, hvori misligholdelsen består, og hvordan den skal afhjælpes. Hvis Forretningen efter Reshoppers opfattelse har afhjulpet misligholdelsen indenfor femten (15) kalenderdage efter, at opsigelsen er afsendt elektronisk til Forretningen, bortfalder opsigelsen og Aftalen fortsætter på gældende vilkår.
  • Forretningen ophører med at drive sin virksomhed.
  • Forretningen abonnementsbetaling er ikke foretaget rettidigt, jf. pkt. 5. Hvis ikke forretningens betaling er modtaget indenfor femten (15) kalenderdage efter at opsigelsen er afsendt elektronisk til forretningen, opsiges Aftalen.
 5. Såfremt Reshopper ophæver eller opsiger Aftalen eller sletter eller blokerer annoncer som beskrevet i pkt. 10.3-10.4 skal Forretningen på Betalingstidspunktet betale sit abonnement og sine forbrugte tillægsydelser for den indeværende måned, hvori opsigelsen eller ophævelsen er foregået.

12. Henvendelser

 1. Reshopper har ret til at henvende sig til Forretningen for at forbedre eller informere om Reshopper Business og for at kunne overholde denne Aftale.

 2. Reshopper er kun berettiget til at sende markedsføringsmateriale til Forretningen efter forudgående samtykke fra Forretningen enten i forbindelse med oprettelse af kontoen eller efter efterfølgende anmodning fra Forretningen. Forretningen kan til enhver tid nemt og gratis fravælge at modtage yderligere markedsføringsmateriale ved at følge anvisningerne i det fremsendte markedsføringsmateriale.

13. Fortrolighed

 1. Forretningen og Reshopper må ikke videregive information til tredjeparter modtaget i forbindelse med Aftalen mellem Parterne, hvad enten informationen er modtaget skriftligt eller mundtligt, når informationen er markeret fortrolig eller den modtagende Part efter omstændighederne burde indse, at informationen fra den afgivende Part er fortrolig.

 2. Som fortrolig information anses bl.a. information om Reshoppers platforme og arbejde under denne Aftale, information om Reshopper og eventuelt dets moderselskab og associerede selskaber samt søsterselskaber og disses datterselskaber samt persondata om Reshoppers brugere.

 3. Det er tilladt for Parterne at videregive fortrolig information, hvis det er et krav efter loven eller en afgørelse truffet af en domstol eller myndighed. Den afgivende Part skal, hvis muligt, notificere om kravet om videregivelse mindst 10 dage inden den fortrolige information videregives.

 4. Den modtagende Part må kun dele fortrolig information med personer, der som en del af deres arbejde nødvendigvis har brug for at kende den fortrolige information. Personer, der modtager den fortrolige information, skal af den modtagende Part senest samtidig med modtagelsen af den fortrolige information gøres bekendt med deres fortrolighedsforpligtelser efter denne bestemmelse.

 5. Information, som var tilgængelig i offentligheden uden at den blev tilgængeligt som resultat af et brud på fortrolighedsforpligtelsen, anses ikke som fortrolig information under disse Vilkår.

 6. Hvis den afgivende Parts fortrolige information bliver offentliggjort i uoverensstemmelse med disse Vilkår, har den afgivende Part ret til at anlægge fogedforbudssag samtidig med, at den afgivende Parts ret til at foretage yderligere retslige skridt består.

 7. Fortrolighedsforpligtelsen består i Aftalens løbetid og efter Aftalens ophør (uanset årsagen til ophøret).

14. Generelt

 1. Parterne er ikke ansvarlige for levering af deres ydelser under Aftalen i tilfælde af begivenheder, handlinger eller undladelser som ligger udenfor Parternes kontrol og som Parterne ikke med rimelighed kunne forudse forud for indgåelsen af Aftalen, herunder bl.a. krig, terror, forsyningsnedbrud, herunder af IT, , brand, generalstrejker, oprør samt naturkatastrofer, epidemier, sundhedskriser og lignende samt dermed forbundne konsekvenser i form af myndigheders karantæne/forbud og indvirkning på infrastruktur, mv (herefter “Force Majeure Begivenhed”). Den berørte Part skal senest fem (5) hverdage efter forekomsten af Force Majeure Begivenheden give et skriftligt varsel til den anden Part om, at den berørte Part ikke kan levere som aftalt under Aftalen. Den berørte Part er herefter fritaget for levering under Aftalen så længe Force Majeure Begivenheden består. Hver Part afholder egne udgifter, der opstår som følge af Force Majeure Begivenheden. På trods af Force Majeure Begivenheden skal den berørte Part gøre sit yderste for at forsøge at levere ydelserne som aftalt under Aftalen. Hvis Force Majeure Begivenheden varer i mere end tredive (30) dage må begge Parter opsige Aftalen med øjeblikkeligt varsel efter afgivelse af skriftlig notifikation til den anden Part.

 2. Intet i Aftalen skal tages som udtryk for, at Parterne etablerer et Partnerskab eller joint venture af nogen art eller at Aftalen udgør eller autoriserer en af Parterne som agent for den anden Part. Ingen af Parterne kan binde den anden Part eller indgå Aftaler i den anden Parts navn eller i eget navn på den anden Parts vegne.

 3. Ingen af Parterne kan uden forudgående samtykke fra den anden Part overdrage, licensere eller handle med denne Aftale eller med de rettigheder eller forpligtelser, som påhviler Parterne efter denne Aftale. Et sådant samtykke må ikke nægtes eller forsinkes unødigt, medmindre der er en rimelig begrundelse herfor. Parterne har ret til at overdrage Aftalen til et moderselskab, et af moderselskabets datterselskaber eller et af Partens koncernforbundne selskaber mod forudgående skriftligt varsel til den anden Part.

 4. Denne Aftale og enhver tvist, herunder tvister og krav af ikke-kontraktlig karakter, opstået i forbindelse med denne Aftale, dens genstand eller indgåelse er underlagt dansk ret.

 5. Parterne accepterer Aarhus Byret som værneting for enhver tvist eller ethvert krav i første instans med mulighed for anke til Vestre Landsret.